گروه حفاظتی اینهایس EnHiS


اموزش دزدگیر

موازی بستن چشم های دزدگیر

 موازی بستن چشمی های دزدگیر

در مواقعی که به هر روشی نمی شود خطای چشمی را کم و یا صفر کرد مدار چشمی موازی بسته میشود؛ موازی کردن چشمی مزایا و معایبی دارد که به صورت خلاصه به آن می پردازیم.

مزایا و معایب

  • خطا فیک که مربوط به چشمی است را صفر می کند.
  • می توان از چشمی با کیفیت پایین تر نیز استفاده کرد.
  • می توان در دو طرف یک درب ورودی دو چشمی موازی همزمان نصب کرد.
  • می توان از چند چشمی به صورت موازی استفاده کرد.

لازم به ذکر است در این روش حتما باید چشمی ها با هم تحریک شوند تا آلارم فعال شود.

چرا نیاز به موازی بستن چشمی وجود دارد ؟

معمولا در فضاهای باز برای کاهش هزینه و رفع خطای ناشی از عبور پرنده ها، حیوانات خانگی و... نصب دو یا چند چشمی به صورت موازی انجام می شود؛ به دلیل تحریک همزمان چشمی ها با هم امنیت سیستم کاهش می یابد و عموماً پیشنهاد نمی شود. (بهتر است از چشمی وزنی یا بیم خطی استفاده شود).

جهت موازی کردن چشمی های دزدگیر زون قبلی را به زونبعدی به صورت مستقیم و بدون سرهم بندی وصل می کنیم، در این حالت با تحریک همزمان هر دو چشمی آلارم دستگاه فعال می شود(مطابق شکل زیر).

جستجو تماس
چت ورود